ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o obradach XXIII sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 31.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-16 10:00:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2017r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Dubeninki.
6. Informacja Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Dubeninki.
7. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.
10.Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
11.Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2016 i zaopiniowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za 2016 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.16.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
17.Sprawy różne.
18.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
19.Zamknięcie obrad.  
 
Przewodniczący Rady Gminy
 Stanisław Rudziewicz 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-16 10:00:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-16 10:00:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-16 10:00:48
Artykuł był wyświetlony: 145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 09.05.2017r. o godzinie 9:30 w GCK w Dubeninkach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-04 08:38:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 09 maja 2017r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach. 
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:    
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028    
2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
3.  Ocena wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2016r.
4.  Analiza informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017r.
5.  Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.).  
 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Marianna Gąglewska


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 08:38:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 08:38:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-04 08:38:48
Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w dniu 4 maja 2017r. o godzinie 9:30

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-02 08:47:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 04 maja 2017r o godz. 9:30  w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r, sprawozdania finansowego, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.
3. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016r i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.    
 
Niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz.446 z póź. zm.).   
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Mentel

 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-02 08:47:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-02 08:47:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-02 08:47:49
Artykuł był wyświetlony: 280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o obradach XXII sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 29.03.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 12:26:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2017r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Starostwa Powiatowego w Gołdapi na temat nowelizacji  prawa łowieckiego.
6. Informacja Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej na temat inwestycji przewidzianych do realizacji przez Park Krajobrazowy w 2017r.
7. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na temat bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dubeninki.
8. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/140/17 w sprawie zmian w budżecie  Gminy Dubeninki na 2017r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubeninki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe.
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki na rok szkolny 2017/2018.
17.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dubeninki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Białe Jeziorki.
19.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Błąkały.
20.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Błędziszki.
21.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Budwiecie.
22.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Będziszewo.
23.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Cisówek.
24.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Czarne.
25.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Dubeninki.
26.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Degucie.
27.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kiepojcie.
28.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kiekskiejmy.
29.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Lenkupie.
30.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Linowo.
31.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Maciejowięta.
32.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Przerośl Gołdapska.
33.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Pluszkiejmy.
34.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Rogajny.
35.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Stańczyki.
36.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Skajzgiry.
37.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Żbojady.
38.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Żytkiejmy.
39.Sprawy różne.
40.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
41.Zamknięcie obrad.   
 
 Przewodniczący Rady Gminy
 Stanisław Rudziewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 12:26:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 12:27:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 12:27:15
Artykuł był wyświetlony: 808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu; Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 21.03.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 15:08:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu  Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 21 marca 2017r o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Statutu Gminy Dubeninki,
2) przyjęcia statutu sołectwa Białe Jeziorki,
3) przyjęcia statutu sołectwa Błąkały,
4) przyjęcia statutu sołectwa Błędziszki,
5) przyjęcia statutu sołectwa Budwiecie,
6) przyjęcia statutu sołectwa Będziszewo,
7) przyjęcia statutu sołectwa Cisówek,
8) przyjęcia statutu sołectwa Czarne,
9) przyjęcia statutu sołectwa Dubeninki,
10) przyjęcia statutu sołectwa Degucie,
11) przyjęcia statutu sołectwa Kiepojcie,
12) przyjęcia statutu sołectwa Kiekskiejmy,
13) przyjęcia statutu sołectwa Lenkupie,
14) przyjęcia statutu sołectwa Linowo,
15) przyjęcia statutu sołectwa Maciejowięta,
16) przyjęcia statutu sołectwa Przerośl Gołdapska,
17) przyjęcia statutu sołectwa Pluszkiejmy,
18) przyjęcia statutu sołectwa Rogajny,
19) przyjęcia statutu sołectwa Stańczyki,
20) przyjęcia statutu sołectwa Skajzgiry,
21) przyjęcia statutu sołectwa Żabojady,
22) przyjęcia statutu sołectwa Żytkiejmy.
4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu; Komisję Zdrowia, Oświaty i Kultury; Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Statutu Gminy Dubeninki,
2) przyjęcia statutu sołectwa Białe Jeziorki,
3) przyjęcia statutu sołectwa Błąkały,
4) przyjęcia statutu sołectwa Błędziszki,
5) przyjęcia statutu sołectwa Budwiecie,
6) przyjęcia statutu sołectwa Będziszewo,
7) przyjęcia statutu sołectwa Cisówek,
8) przyjęcia statutu sołectwa Czarne,
9) przyjęcia statutu sołectwa Dubeninki,
10) przyjęcia statutu sołectwa Degucie,
11) przyjęcia statutu sołectwa Kiepojcie,
12) przyjęcia statutu sołectwa Kiekskiejmy,
13) przyjęcia statutu sołectwa Lenkupie,
14) przyjęcia statutu sołectwa Linowo,
15) przyjęcia statutu sołectwa Maciejowięta,
16) przyjęcia statutu sołectwa Przerośl Gołdapska,
17) przyjęcia statutu sołectwa Pluszkiejmy,
18) przyjęcia statutu sołectwa Rogajny,
19) przyjęcia statutu sołectwa Stańczyki,
20) przyjęcia statutu sołectwa Skajzgiry,
21) przyjęcia statutu sołectwa Żabojady,
22) przyjęcia statutu sołectwa Żytkiejmy
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca KomisjiRozwoju Gospodarczego i Budżetu
Marianna Gąglewska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 15:08:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 15:08:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 15:08:21
Artykuł był wyświetlony: 930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 17.03.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 10:42:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 17 marca 2017r o godz. 12:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie uwag, wniosków i propozycji do projektu Statutu Gminy Dubeninki i projektów statutów sołectw, zgłoszonych w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych.
3. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Statutowej
Marianna Gąglewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 10:42:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 10:42:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 10:42:11
Artykuł był wyświetlony: 986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury w dniu 17.03.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 10:39:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu  Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 17 marca 2017r o godz. 9:30
w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia
3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXI/140/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017 – 2028.
3) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
4) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
5) określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubeninki.
6) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  7) określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki na rok szkolny 2017/2018.
4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu projektów uchwał
    w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXI/140/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Dubeninki na lata 2017 – 2028.
3) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
4) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
5) określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubeninki.
5. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia Oświaty i Kultury projektów uchwał w sprawie:
 1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
   2) określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki na rok szkolny 2017/2018.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.).
 
  Przewodnicząca Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
 
Marianna Gąglewska

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 10:39:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 10:39:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 10:39:32
Artykuł był wyświetlony: 980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki z dnia 18.01.2017r. w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-02 10:10:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Sojkowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Zieliński Data wprowadzenia do BIP 2017-02-02 10:10:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-02 10:12:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-02 10:12:01
Artykuł był wyświetlony: 1668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o obradach XXI Sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 14.02.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-02 08:42:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lutego 2017r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów
5. Informacja Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi na temat szczepień profilaktycznych.
6. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2017 roku.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki na rok  2017.
15.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
16.Sprawy różne
17.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
18.Zamknięcie obrad
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Rudziewicz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-02 08:42:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-02 08:42:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-02 08:42:24
Artykuł był wyświetlony: 1706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dubeninki w dniu 27.01.2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-24 10:27:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017r o godz. 13:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenie.
2. Przyjęcie ostatecznej wersji projektu Statutu Gminy po naniesieniu poprawek przez radcę prawnego.
3. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodnicząca Komisji Statutowej
Marianna Gąglewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-24 10:27:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-24 10:27:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-24 10:27:31
Artykuł był wyświetlony: 1814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu