ˆ

Informacje bieżace, Obwieszczenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o obradach XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 11.07.2016r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2016r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/102/16 z dnia 24 czerwca 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2016r
9. Zamknięcie obrad  
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Rudziewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Zakrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Zakrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-08 15:07:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-08 15:08:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-08 15:12:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o obradach XIV sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 24.06.2016r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24  czerwca 2016r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów
5. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r
8. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium   oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2015rok
9. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2015 rok i w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w/s  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu  na 2015 rok
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2016
14.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
15.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
18.Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki za rok 2015
20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach
21.Sprawy różne
22.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
23.Zamknięcie obrad
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Zakrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Zakrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-09 08:40:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-09 08:40:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-09 08:40:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Dubeninki w dniu 07.06.2016r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu  Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 07 czerwca 2016r  o godz. 930   w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia
3. Ocena wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2015r
4. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
     1) emisji obligacji
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
3) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2016r
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
    ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
    mieszkańcy
7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
    zagospodarowania tych odpadów
8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
9) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki za rok 2015
  10) Rozpatrzenie przez Komisję Zdrowia, Oświaty i Kultury złożonej, za
         pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, skargi na
        działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach
5. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu projektów uchwał w
    sprawie:
    1) emisji obligacji
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
3) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na  2016r
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
6. Zaopiniowanie przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
    projektów uchwał w sprawie:
   1) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi
2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
    ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
    mieszkańcy
3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
    zagospodarowania tych odpadów
4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
7. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia, Oświaty i Kultury uchwał w sprawie :     
1) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki za rok 2015
2) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
    Społecznej w Dubeninkach
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie posiedzenia
 
 
Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz. 446).
 
  Przewodnicząca Komisji
                                                                                                Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
                                                                                                Marianna Gąglewska

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Zakrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marianna Gąglewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-03 21:46:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-03 21:48:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-03 21:48:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki z dnia 30.05.2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Goljanek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-31 13:58:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-31 14:00:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-31 14:00:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23.05.2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016r o godz. 9:30  w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r, sprawozdania finansowego, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.
3. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015r i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015r
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie posiedzenia   
 
 Niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy     art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz.446).    
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej        
Marcin Mentel

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Zakrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Zakrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-18 12:33:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-18 12:34:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-18 12:34:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16.05.2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Goljanek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-17 10:05:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-17 10:07:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-17 10:07:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 15 - 25 maja 2016r., na terenie niniejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie. Przynęty zawierające blister ze szczepionką zostaną zrzucone z samolotów, na obszary bytowania zwierząt dzikich. Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-17 09:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-17 09:24:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-17 09:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 13.05.2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13  maja 2016r o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów
5. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dubeninki na 2016 r
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy w kadencji 2014-2018
11.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
13.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015
14.Sprawy różne
15.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
16.Zamknięcie obrad   
 
Przewodniczący Rady Gminy
 Stanisław Rudziewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Zakrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-04 11:49:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-04 11:50:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-04 13:50:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 02.05.2016r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w  posiedzeniu Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu  Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 02 maja 2016r  o godz. 9:30   w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:    
1) emisji obligacji   
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
3) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2016r
4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu projektów uchwał w sprawie:   
1) emisji obligacji   
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
3) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na  2016r
5. Analiza informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016r
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia 
 
Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz. U. z 2016r, poz. 446).  
 
Przewodnicząca KomisjiRozwoju Gospodarczego i Budżetu 
Marianna Gąglewska

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Zakrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Zakrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-27 13:21:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-27 13:22:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-27 15:22:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki z dnia 26.04.2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Goljanek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-26 09:48:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-26 09:51:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-26 11:51:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji