ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XX/161/21Drukuj informacjęAkt prawny: XX/161/21

Szczegóły informacji

XX/161/21

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XX/2021

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-09-27

Data wejścia w życie: 2022-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2021 pozycja 3641, opublikowano dnia: 2021-10-04

Tytuł aktu:

w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 5 ust.1 i 2, art. 7 ust 3 ustawy dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r.

Treść:

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,89 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  12,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) od budowli - 2% ich wartości,
7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,
8) od gruntów:
a) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,
c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni
 
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości piwnice w budynkach mieszkalnych.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 119/XV/./20 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z dniem 1 stycznia 2022 r.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Rudziewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-04 11:30:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-04 11:32:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-05 07:55:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony