ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XXIV/208/22
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych
Nr aktu prawnego
XXIV/207/22
Status
częściowo uchylona
Lp: 103
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XXIV/206/22
Status
częściowo uchylona
Lp: 104
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXIV/205/22
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dubeninki na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXIV/204/22
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
XXIV/203/22
Status
częściowo uchylona
Lp: 107
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVI/201/17 Rady Gminy w Dubeninkach z dnia 10 listopada 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubeninkach
Nr aktu prawnego
XXIV/202/22
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2022 – 2024
Nr aktu prawnego
XXIV/201/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/200/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/199/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji