ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/256/18Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/256/18

Szczegóły informacji

XXXIV/256/18

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-12-14

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-15

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 5153, opublikowano dnia: 2018-11-29

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dubeninki

Na podstawie:

art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący  na obszarze gminy Dubeninki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2.  Traci moc uchwała Nr XIX/125/05 Rady Gminy Dubeninki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
      
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Rudziewicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony