Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

Zarządzenie 611/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2024

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-15

Data wejścia w życie: 2023-11-15

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego robót budowlanych

Na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

Treść:

zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia odbioru częściowego robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem na odcinku Kiekskiejmy -Degucie”.  
2. Komisję, o której mowa w ust. 1 powołuje się w następującym składzie osobowym:
1) Dorota Pojawa – przewodniczący Komisji,
2) Lucyna Olszewska – członek Komisji,
3) Kamila Sienkiewicz – członek Komisji,
§ 2. 1. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy w szczególności:
1) kontrola wykonania robót pod kątem ich zgodności z warunkami zawartymi w umowie nr 40/IGP/2023 z dnia 24 marca 2023 r., na podstawie wykonanych robót
i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazanie w protokole ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia;
2) stwierdzenie dotrzymania bądź przekroczenia umownego terminu zakończenia częściowych robót, określonego zawartą umową, ewentualnie ustalenie kar za przekroczenie terminu określonego umową;
3) podpisanie protokołu odbioru częściowego robót.
2. Odbioru częściowego robót budowlanych należy dokonać w terminach wskazanych w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie z Wykonawcą.
§ 3. Komisja dokonuje również, na podstawie udzielonej przez Wykonawców gwarancji, odbioru usuniętych wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości oraz innych czynności
z tym związanych, na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane nr 40/IGP/2023 z dnia 24 marca 2023 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-16 07:47:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-16 07:49:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-26 15:14:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)