ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej w czasie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 493/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 492/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 2023r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 491/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedawanego przez Gminę Dubeninki paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 490/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 489/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa zarządzanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, a przechowywanego w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 488/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Nr aktu prawnego
XXVII/228/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVII/227/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 487/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dubeninki na rok 2023
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 486/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji