Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Publiczny dostęp wykazu danych

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-09-18 10:18:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Wzory kart informacyjnych dla dokumentów, o których dane są obowiązkowo zamieszczane w wykazie, określają formularze A - H
 • Karta typu A dla:
  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego.
 • Karta typu B dla:
  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych.
 • Karta typu C dla projektów:
  • polityk,
  • strategii,
  • planów lub programów.
 • Karta typu E dla:
  • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
  • sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
  • analiz porealizacyjnych,
  • przeglądów ekologicznych,
  • raportów o bezpieczeństwie,
  • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
  • danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
  • kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
  • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.
 • Karta typu F dla:
  • prognoz oddziaływania na środowisko,
  • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
  • rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowań ekofizjograficznych,
  • rejestrów substancji niebezpiecznych,
  • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
  • rejestrów poważnych awarii.
 • Karta typu G dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
 • Karta typu H dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 • Karta typu I
  • inne dokumenty