ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestr wyborcówDrukuj informacjęSprawa: Rejestr wyborców

Szczegóły informacji

Rejestr wyborców

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2009-10-16 10:54:15

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Agnieszka Lisiewska

Miejsce załatwienia

 
Urząd Gminy w Dubeninkach, pokój Nr 2, 87 615 81 34

Telefon kontaktowy

87 6158134

Adres e-mail

a.lisiewska@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

 
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Gminy Dubeninki bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie pisemny wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem Gminy Dubeninki . Regulacja ta odnosi się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze Gminy Dubeninki.
Wyborcy zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy pisemny wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
Wniosek musi zawierać:
1/ nazwisko i imiona
2/ imię ojca
3/ datę urodzenia
4/ numer ewidencyjny PESEL
5/ adres zamieszkania wyborcy


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wydaje Wójt Gminy Dubeninki w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, zapewniając niezwłoczne jej doręczenie wnioskodawcy.

Miejsce odbioru

 
Urząd Gminy w Dubeninkach, Ewidencja Ludności, pokój Nr 2, 87 615 81 34

Wymagane Dokumenty

 

Czas realizacji

 
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się bez zbędnej zwłoki.
Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Opłaty

 
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

 
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w Olecku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Dubeninki w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej części rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.
Wyborcę, obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, stale zamieszkałego na obszarze gminy i uprawnionego, na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej , o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców, wpisuje się do rejestru wyborców, na jego wniosek, nie później niż 30. dnia po zarządzeniu wyborów, w których, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, zamierza uczestniczyć.

Do wniosku, o którym muszą być załączone:
1) kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz
2) pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje:
a) swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości, w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,
c) oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.

Rejestr wyborców prowadzi na bieżąco gmina jako zadanie zlecone.

Rejestr wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Dubeninkach na pisemny wniosek zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze.

Każdy może wnieść do Wójta Gminy Dubeninki reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:
1. pominięcia wyborcy w rejestrze
2. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania
3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru
4. ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

Reklamacje wnosi się pisemnie bądź ustnie do protokołu. Wójt Gminy Dubeninki obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Dubeninki do Sądu Rejonowego w Olecku.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) z dnia 5 stycznia 2011 r.
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r, Nr 158, poz. 941 ze zmianami w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U Nr 42 poz. 388)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Lisiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-16 08:41:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-16 10:54:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12 12:55:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony