ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiąceDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2009-10-16 10:53:04

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Agnieszka Lisiewska

Miejsce załatwienia

 
Urząd Gminy w Dubeninkach, pokój Nr 2, 87 615 81 34

Telefon kontaktowy

87 6158134

Adres e-mail

a.lisiewska@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania :
1. zameldowanie na pobyt stały,
2. zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny przez okres 2 miesięcy).
 

Miejsce odbioru

 
Urząd Gminy w Dubeninkach, Ewidencja Ludności, pokój Nr 2, 87 615 81 34

Wymagane Dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia),
Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu);
cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;
obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad
3 miesiące).
 

Opłaty

 
Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Gminy Dubeninki albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:
Urząd Gminy Dubeninki
BS Olecko
72 933900060050050010230001

Tryb odwoławczy

 
 

Uwagi

zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania odpowiednio formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”;
zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2013 z dnia 27.02.2013 poz. 267 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę;
Obywatel RP wymeldowany z pobytu stałego, a powracający z zagranicy przedstawia do zameldowania ważny polski paszport, zaświadczenie o wymeldowaniu z pobytu stałego (jeśli zameldowanie było poza Dubeninkami), jeżeli za granicą nastąpiła zmiana danych np. zmiana nazwiska – polski dokument potwierdzający zmianę (np. odpis skrócony aktu małżeństwa). W przypadku braku polskiego paszportu należy przedstawić poświadczenie obywatelstwa polskiego.
Przy zameldowaniu dziecka urodzonego za granicą wymagany jest polski odpis skrócony aktu urodzenia i polski ważny paszport ( w przypadku braku paszportu – dowody osobiste obojga rodziców) lub polski odpis skrócony aktu urodzenia i poświadczenie obywatelstwa polskiego. Dzieci urodzone 15.08.2012 r. i później nabywają obywatelstwo polskie przez urodzenie, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Wówczas przy zameldowaniu wymagany jest polski odpis skrócony aktu urodzenia i polski ważny paszport ( w przypadku braku paszportu – dowód osobisty jednego z  rodziców).
zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do obywateli państwa należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim oraz do członków ich rodzin;
cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej  i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niebędący obywatelem państwa należącego  do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2013 z dnia 27.02.2013 poz. 267 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012 r., poz.1475).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Lisiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-16 08:48:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-16 10:53:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12 12:55:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony