ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu w trybie decyzji administracyjnejDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu w trybie decyzji administracyjnej

Szczegóły informacji

Zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu w trybie decyzji administracyjnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2009-10-16 10:57:00

Termin załatwienia

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Osoba kontaktowa

Agnieszka Lisiewska

Miejsce załatwienia

 
Urząd Gminy w Dubeninkach, Ewidencja Ludności, pokój Nr 2, 87 615 81 34

Telefon kontaktowy

87 6158134

Adres e-mail

a.lisiewska@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

 
Zameldowanie:
Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania lub wymeldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu, jak również innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym. Jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli zgłoszone przy zameldowaniu dane budzą wątpliwości osoba meldująca się składa wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku o zameldowanie należy dołączyć wypełnione druki „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Wymienione druki są dostępne w Urzędzie pok. 2.

Wymeldowanie:
Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wniosek o dokonanie wymeldowania może złożyć właściciel lokalu lub inny podmiot, który dysponuje tytułem prawnym do lokalu z którego dana osoba ma zostać wymeldowania.

Osoba występująca z wnioskiem o wymeldowanie winna załączyć do wniosku lub przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt własności, umowa najmu, przydział spółdzielczego prawa do lokalu) wnioskodawcy do lokalu.

Uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu:
Jeżeli czynność zameldowania została dokonana z naruszeniem regulacji prawnej w tym zakresie wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu może wystąpić z wnioskiem o uchylenie tej czynności. Do wniosku uchylenie czynności polegającej na zameldowaniu należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowa najmu, przydział spółdzielczego prawa do lokalu) wnioskodawcy do lokalu.

Miejsce odbioru

 
Sekretariat Urzędu Gminy w Dubeninkach, 87 615 81 37

Wymagane Dokumenty

 
Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
  • złożyć podanie, które powinno zawierać: dane osoby wnioskującej (imię i nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego)
  • w przypadku wymeldowania należy podać szczegółowe wyjaśnienie czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazanie bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
  • przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

Czas realizacji

 
 
Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, Ośrodek Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)
 

Opłaty

 
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej w sprawach meldunkowych
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu w godz. od 7:30 do 15:30 lub na konto urzędu 72 933900060050050010230001 BS Olecko.

Tryb odwoławczy

 
Odwołanie od decyzji w sprawie zameldowania, wymeldowania oraz uchylenia czynności polegającej na zameldowaniu wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dubeninki.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

 
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz .993 z póź. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. (Dz. U. z 2002 r. nr 236 poz. 1999).
 
« powrót do poprzedniej strony