ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Dubeninki

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Data udostępnienia: 2020-07-14

Ogłoszono dnia: 2020-07-14

Termin składania dokumentów: 2020-07-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2020

Zlecający: Urząd Gminy Dubeninki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku urzędniczym;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada wykształcenie średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy;
 7. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji uregulowań prawnych z zakresu:
  1. ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. ustawy o samorządzie gminnym,
  3. ustawy o ochronie danych osobowych,
  4. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  5. ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,
  6. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  7. ustawy Prawo budowlane,
  8. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  9. ustawy Prawo zamówień publicznych,
  10. ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  11. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  12. Statutu Gminy Dubeninki,
  13. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  14. przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
8) gotowość podjęcia pracy z dniem 17.08.2020r.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, budowlane, geodezja, administracja publiczna lub pokrewne,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych,
 3. umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań oraz umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność analitycznego myślenia oraz przeprowadzania analiz,
 5. odpowiedzialność, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, systematyczność, terminowość, operatywność,
 6. odporność na stres,
 7. łatwość podejmowania decyzji,
 8. łatwość nawiązywania kontaktów,
 9. prawo jazdy kat. B,
 10. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1). Zamówienia publiczne:
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodnie
  z zasadami i trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w aktach wykonawczych, przy współpracy z innymi referatami urzędu,
 2. Przygotowanie zawiadomień i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów Prawa zamówień publicznych,
 3. Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych,
 4. Prowadzenie całości spraw dokumentacyjnych w trakcie realizacji inwestycji,
 5. Sporządzanie planu zamówień publicznych,
 6. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 7. Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się,
 8. Przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji zadań określonych w budżecie gminy,
 9. Prowadzenie rejestrów postępowań w sprawach zamówień publicznych,
2). Gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne oraz geodezja:
 1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób gminny,
 2. Naliczanie i aktualizowanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd,
 3. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, opracowanie projektów uchwał i decyzji organów gminy,
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych celem stwierdzenia obowiązku i naliczenia opłat planistycznych,
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych celem stwierdzenia obowiązku i naliczenia opłat adiacenckich,
 6. Prowadzenie spraw związanych z wykupem gruntów przez użytkowników wieczystych nieruchomości gminnych  oraz przekształceniem prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalanie opłat z tego tytułu,
 7. Przygotowanie materiałów i dokumentów dla zawarcia umów notarialnych,
 8. Remonty i drobne inwestycje, wykonywanie obowiązków zarządcy w stosunku do zasobu gminnego (przeglądy techniczne, utrzymywanie książek obiektów w stanie aktualności),
 9. Zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości i analiza poprawności ich wykonania,
 10. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych przewidzianych prawem,
 11. Realizacja wszelkich spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym procedowania dokumentów strategicznych oraz opracowywaniu danych do studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. Współudział w realizacji strategii rozwoju gminy włącznie z procedowaniem całej procedury,
 13. Przygotowanie Wójtowi informacji, projektów uchwał, zarządzeń pism, opinii i innych dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień na stanowisku pracy,
 14. Prowadzenie kontroli obiektów gminnych w zakresie budowlanym i właściwej eksploatacji,
 15. Analiza oraz uzgodnienia wszystkich projektów budowlanych i kosztorysów inwestycji (zadań) gminnych,
 16. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz celu publicznego,
 17. Przygotowanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – 1 etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 2. planowany termin zatrudnienia – 17.08.2020r.
 3. miejsce świadczenia pracy: budynek Urzędu Gminy Dubeninki, piętrowy, schody, bez windy,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 5. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Dubeninki.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany własnoręcznie przez kandydata;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany własnoręcznie przez kandydata;
 3. kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym na stronie internetowej www.bip.dubeninki.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze – dokumenty do pobrania")*; wypełniony i podpisany;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem opatrzone datą i własnoręcznym podpisem);
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych*;
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* (osoba wybrana do zatrudnienia, przed nawiązaniem stosunku pracy, będzie zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej;
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na w/w stanowisku*;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282);
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*.
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.bip.dubeninki.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze – dokumenty do pobrania").
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-27 15:00:00
b. Sposób:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27.07.2020r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dubeninki),
 2. na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko oraz adres zwrotny kandydata, a także klauzulę „NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REFERACIE INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,
 3. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Dubeninki po wyżej określonym terminie zostaną odesłane bez otwierania.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Dubeninki ul.Dębowa 27, 19-504 Dubeninki

VII. Informacje dodatkowe:

 1. postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dubeninki. Tryb pracy Komisji określa „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, z którym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dubeninki przy ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki (pok. Nr 6) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać u z-cy wójta gminy Pana Stanisława Kosińskiego pod numerem telefonu 87 615-81-37,
 2. złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po zatrudnieniu wybranego kandydata albo zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przez okres trzech miesięcy,
 4. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do II etapu będą odsyłane lub można odebrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki,
 5. zgodnie z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-14 10:08:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-14 10:12:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-03 12:41:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony