ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Infrastruktury I Gospodarki Przestrzennej

Miejsce pracy: Dubeninki

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Data udostępnienia: 2022-04-26

Ogłoszono dnia: 2022-04-26

Termin składania dokumentów: 2022-05-13 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2022

Zlecający: Urząd Gminy Dubeninki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku urzędniczym;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 7. posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 8. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji uregulowań prawnych
  z zakresu:
  1. ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. ustawy o samorządzie gminnym,
  3. ustawy o ochronie danych osobowych,
  4. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  5. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  6. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  7. ustawy Prawo budowlane,
  8. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  9. ustawy Prawo zamówień publicznych,
  10. ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  11. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  12. ustawa o gospodarce komunalnej,
  13. ustawa o ochronie środowiska,
  14.  ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  15. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  16. ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
  17. ustawa prawo wodne,
  18. ustawa o ochronie zwierząt, zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  19. Statutu Gminy Dubeninki,
  20. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  21. przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
gotowość podjęcia pracy z dniem 1 czerwca 2022r
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, budowlane, geodezja, administracja publiczna lub pokrewne,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych,
 3. umiejętność planowania, organizacji pracy, pracy w zespole i kierowania zespołem,
 4. umiejętność analitycznego myślenia,
 5. przeprowadzanie analiz i prognoz,
 6. odpowiedzialność, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, systematyczność, terminowość, operatywność,
 7. odporność na stres,
 8. łatwość podejmowania decyzji,
 9. łatwość nawiązywania kontaktów,
 10.  prawo jazdy kat. B,
 11. dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1). Sprawy rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz gospodarki we wspólnotach gruntowych, w tym m.im:
 
 1. Nadzór nad działalnością spółek w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:
a) zatwierdzania statutu spółki oraz jego zmiany,
b) zatwierdzania planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzania w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień,
c) tworzenia spółki przymusowej, nadania jej statutu oraz wyznaczania organów spółki i ustalania wynagrodzenia dla osób nie będących członkami spółki, wyznaczonych do organu spółki,
d) wyrażania zgody na zbycie, zamianę oraz przeznaczenia na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę,
e) zatwierdzania aktu zbycia we wspólnocie,
2.  Opiniowanie rocznych planów łowieckich,
3.  Współdziałania z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich,   nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich a w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
4.  Przyjmowania od zarządców obwodów łowieckich oraz właścicieli, posiadaczy i zarządców gruntów zgłoszenia o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie,
5.  Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
6.  Zatwierdzania ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
7.  Nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntów do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
8.  Prowadzenie targowisk,
9.  Zezwolenia na prowadzenie targowisk przez inne podmioty,
 
 2). Drogownictwa:
 
1. przygotowanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg wojewódzkich.
2. przygotowanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich.
3. przygotowanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych i lokalnych.
4. zaliczania drogi do kategorii dróg zakładowych.
5. nadzorowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych i lokalnych.
6. zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych.
7. orzekanie o przywróceniu pasa drogi gminnej i lokalnej do stanu poprzedniego w razie  jego naruszenia.
8. przygotowanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogi gminnej obiektów nie 
    związanych z gospodarką drogową.
9. przygotowanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej.
 
 
3). Geodezji i gospodarki gruntami:
 
1. sprzedaży lub oddawania w wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaży wolnych budynków i urządzeń, wolnych lokali w drodze przetargu,
2. podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,
3. podziału nieruchomości poza planem zagospodarowania przestrzennego,
4. przejęcia na własność za odszkodowaniem ulice powstałe w wyniku podziału,
5. tworzenia zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,
6. ustalania granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne, wykłada projekty uchwał do wglądu zainteresowanych osób,
7. wyposażania gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,
8. w zamian za scalanie, przekazuje właścicielom lub wieczystym użytkownikom  odpowiednią ilość działek budowlanych lub dokonuje rozliczenia w gotówce,
9. dokonywania zmian w księgach wieczystych
10. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu,
11. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
12. przejęcia nieodpłatnie na własność gminy budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże i  infrastrukturę mieszkaniową do zasobów komunalnych wraz z przynależnymi gruntami,
 
4). Inwestycje komunalne:
 
 1. pomocy przy realizacji inwestycji prowadzonych w ramach robót publicznych.
 
5). Wykonuje inne czynności nie objęte niniejszym zakresem zlecone przez  przełożonych.
 
Kierownik referatu odpowiedzialny jest za:
1.wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej:
a) prowadzenie i nadzór całość spraw należących do zakresu zadań podległej   komórki oraz stosownie do posiadanych kompetencji wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego,
b) wydawanie poleceń związanych z zakresem obowiązków referatu, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem pracy oraz ocenianie jej wykonanie,
c) podejmowania decyzji dotyczących wykonywania zadań referatu przy pomocy środków materialnych i podległych pracowników.
2. Wykonywanie zadań określonych dla referatu, a w szczególności:
a) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych  pracowników,
b) nadzór nad zgodnością z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych,
c) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie wykonywanych spraw,
d) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów.
3. Przygotowywanie projektów materiałów, sprawozdań, analiz, ocen oraz informacji dla Rady Gminy oraz dla potrzeb Wójta Gminy,
4. Współdziałanie z inspektorami nadzoru w zakresie nadzoru nad inwestycjami i remontami oraz projektantami będącymi kontrahentami Gminy Dubeninki.
5. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – 1 etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 2. planowany termin zatrudnienia – 1 czerwca 2022r.
 3. miejsce świadczenia pracy: budynek Urzędu Gminy Dubeninki, piętrowy, schody, bez windy,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 5. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Dubeninki.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany własnoręcznie przez kandydata;
 2.  życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany własnoręcznie przez kandydata;
 3.  kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym na stronie internetowej www.bip.dubeninki.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze – dokumenty do pobrania")*; wypełniony i podpisany;
 4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem opatrzone datą i własnoręcznym podpisem);
 5.  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy;
 6.  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych*;
 7.  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* (osoba wybrana do zatrudnienia, przed nawiązaniem stosunku pracy, będzie zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej;
 8.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na w/w stanowisku*;
 9.  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 530);
 10.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*.
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.bip.dubeninki.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze – dokumenty do pobrania").

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-13 15:00:00
b. Sposób:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki lub przesłać pocztą w terminie do dnia 9.05.2022r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dubeninki),
 2. na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko oraz adres zwrotny kandydata, a także klauzulę „NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,
 3. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Dubeninki po wyżej określonym terminie zostaną odesłane bez otwierania.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki lub przesłać pocztą w terminie do dnia 9.05.2022r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dubeninki),

VII. Informacje dodatkowe:

 1. postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dubeninki. Tryb pracy Komisji określa „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, z którym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dubeninki przy ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki (pok. Nr 6) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza gminy Pani Ewy Bogdanowicz-Kordjak pod numerem telefonu 87 615-81-37,
 2. złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. Kandydaci zakfalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po zatrudnieniu wybranego kandydata albo zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przez okres trzech miesięcy,
 4. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do II etapu będą odsyłane lub można odebrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki,
zgodnie z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 530), w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dubeninki, z siedzibą przy ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@dubeninki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (naboru na stanowisko urzędnicze).
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit c RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  2. art. 9 ust. 2 lit. a RODO - Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  3. jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Bogdanowicz - Kordjak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 15:01:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 15:29:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 12:45:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony