ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejsce pracy: Dubeninki

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2023-05-25

Ogłoszono dnia: 2023-05-25

Termin składania dokumentów: 2023-06-06 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2023

Zlecający: Urząd Gminy Dubeninki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
4)    ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.),
5)    co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej,
6)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)    nieposzlakowana opinia,
8)    znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.),
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn. zm.),
ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.),
        ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.),
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 581 z późn. zm.),
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.),
a także umiejętność ich interpretacji i stosowania,
9)    przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach,
10)    znajomość i umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
b. Wymagania dodatkowe:
1)    komunikatywność i wysoka kultura osobista,
2)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,
3)    odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
4)    doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
5)    dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, systematyczność,
6)    doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków UE oraz z budżetu państwa,
7)    umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
8)    umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz,
9)    umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań oraz umiejętność pracy w zespole,
10)    umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych,
11)    prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    organizowanie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów oraz innych decyzji kierowniczych, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności,
2)    reprezentowanie ośrodka na zewnętrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu ośrodka,
3)    podejmowanie decyzji w indywidulanych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych ośrodka na postawie stosownych, wymaganych przepisami prawa upoważnień,
4)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności ośrodka,
5)    analizowanie działalności ośrodka pod względem finansowym oraz zabieganie o środki na pokrycie statutowych i ustawowych zadań ośrodka,
6)    współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi mającymi związek z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów opiekuńczo-pomocowych,
7)    przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania ośrodka i efektywności pomocy społecznej,
8)    wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ośrodku,
9)    dbanie o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
10)    reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości oraz niezwłoczne ich usuwanie,
11)    realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy,
12)    realizowanie zadań zleconych przez administrację rządową,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1)    wymiar czasu pracy - praca w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
2)    miejsce pracy - miejsce pracy mieści się na parterze w budynku dwukondygnacyjnym bez windy. Bezpieczne warunki pracy. Toalety niedostosowane do potrzeb osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Bezpośredni kontakt z interesantami. Praca w szczególności siedząca, ale też wymagająca pracy w terenie. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
3)    wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Dubeninki.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1)    podpisany list motywacyjny,
2)    kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym na stronie internetowej www.bip.dubeninki.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze – dokumenty do pobrania")*; wypełniony i podpisany;
3)    podpisany życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
5)    kopie dokumentów potwierdzających ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.),
6)    ewentualnie inne kopie dodatkowych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
7)    kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe, a w przypadku trwania stosunku pracy oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
8)    podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa zgodnie z wymaganiami niezbędnymi,*
9)    podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,*
10)    podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,*
11)    pisemna koncepcja funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach,
12)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*
Uwaga:
- Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej.
- Druki oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.bip.dubeninki.pl (zakładka „Ogłoszenia o naborze – dokumenty do pobrania").
- Potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów dokonuje kandydat przez dokonanie odpowiedniej adnotacji opatrzonej datą i własnoręcznym podpisem.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-06-06 15:00:00
b. Sposób:
1)    wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki
2)    oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach”,
3)    termin składania ofert: do 06 czerwca 2023r. do godz. 1500 decyduje data i godzina wpływu do urzędu,
4)    dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane,
 
c. Miejsce:
wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki

VII. Informacje dodatkowe:

1)    postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dubeninki. Tryb pracy Komisji określa „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, z którym można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dubeninki przy ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki (pok. Nr 6) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza gminy Pani Ewy Bogdanowicz-Kordjak pod numerem telefonu 87 615-81-37,
2)    złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej,
3)    informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po zatrudnieniu wybranego kandydata albo zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przez okres trzech miesięcy,
4)    dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do II etapu można odebrać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki w terminie 30 dni od terminu składania ofert lub będą zniszczone po upływie tego okresu,
5)    w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, zastosowanie będzie miał art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 530).
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dubeninki, z siedzibą przy ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@dubeninki.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (naboru na stanowisko urzędnicze).
4.    Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO - Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
6.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2) w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
3) jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
9.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-25 12:29:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-25 12:30:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-07 08:59:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony