ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Miejsce pracy: Dubeninki

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach

Data udostępnienia: 2024-05-14

Ogłoszono dnia: 2024-05-14

Termin składania dokumentów: 2024-06-14 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2024

Zlecający: Urząd Gminy Dubeninki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
- udokumentowany co najmniej pięcioletni staż pracy w sektorze kultury, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2024, poz. 104),
- dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2021, poz. 141 z późn. zm.).
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków),
- umiejętność organizacji pracy,
- umiejętność obsługi komputera,
- ukończone kursy, szkolenia związane z działalnością podstawową GCK lub zarządzaniem, w tym w kulturze,
- doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej w tym z organizacjami pozarządowymi,
- umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, motywacja do pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- kierowanie pracą Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach i reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
- realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach,
- gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach ,
- gospodarowanie mieniem Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach,
- podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach,
- współpraca z instytucjami kultury, organizacjami i innymi placówkami na rzecz mieszkańców gminy,
- podejmowanie innych działań w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie realizacji zadań statutowych Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.
- pozyskiwanie finansowania z zewnętrznych źródeł.
- znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków),
- umiejętność organizacji pracy,
- umiejętność obsługi komputera,
- ukończone kursy, szkolenia związane z działalnością podstawową GCK lub zarządzaniem, w tym w kulturze,
- doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej w tym z organizacjami pozarządowymi,
- umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, motywacja do pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

- pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury,
- program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach na okres 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju Gminnego Centrum Kultury, współpracy z innymi podmiotami, gospodarowaniem środkami finansowymi oraz możliwościami pozyskania środków zewnętrznych,
- kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  w Dubeninkach ,
- życiorys (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość do okazania Komisji podczas posiedzenia,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2021, poz. 141 z późn. zm.),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 104),
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach przedłoży zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2 do zarządzenia).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-14 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach ” w terminie do 14 czerwca 2024 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dubeninkach) .
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach ” w terminie do 14 czerwca 2024 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dubeninkach) .

VII. Informacje dodatkowe:

a) W celu przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem powoła komisję konkursową, określi szczegółowy tryb jej pracy oraz wyznaczy przewodniczącego spośród jej członków.
b) Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dubeninki, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do 17 lipca 2024r.
c) Konkurs zostanie przeprowadzony w II etapach:
I etap – sprawdzenie warunków formalnych wymaganych dokumentów złożonych przez kandydatów z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o konkursie, bez udziału kandydatów,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikacja wiedzy merytorycznej, informacji zawartych w ofercie oraz koncepcji programowo-organizacyjnej  Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach  na okres 5 lat,
    d) O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
    e) W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Dębowa 6, 19-504  Dubeninki, tel. 87 615 83 02 .
    f) Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przed powołaniem wyłonionego w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności GCK w Dubeninkach  oraz program jego działania. Odmowa zawarcia przez kandydata umowy powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.  
    g) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
    h) Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.dubeninki.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dubeninki.pl.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dubeninki, z siedzibą przy ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@dubeninki.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (naboru na stanowisko urzędnicze).
4.    Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO - Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
6.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2) w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
3) jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
9.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Balczun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-14 23:24:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-14 23:24:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-28 08:42:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony