ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dubeninki: Przebudowa (Modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości ŻytkiejmyDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dubeninki: Przebudowa (Modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Żytkiejmy

Szczegóły informacji

Dubeninki: Przebudowa (Modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Żytkiejmy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 65948-2010

Termin składania ofert / wniosków: 2010-03-26 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-03-26 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2010-03-10 przez Urząd Gminy Dubeninki

Treść:

Dubeninki: Przebudowa (Modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości
Żytkiejmy
Numer ogłoszenia: 65948 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dubeninki , ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki,
woj. warmińsko-mazurskie.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubeninki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa (Modernizacja)
stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami w miejscowości Żytkiejmy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: a) Przebudowie
polegającej na dostosowaniu istniejącego obiektu do projektowanej wymiany urządzeń Stacji
Uzdatniania Wody i dostosowaniu instalacji wewnętrznej i zewnętrznej wyposażenia.
Zmianie powinno ulec pokrycie budynku należy zamurować otwory okienne od strony
wschodniej, pozostała część stolarki otworowej powinna zostać przebudowana i dopasowana
do przyszłych potrzeb. b) Na wymienionej Stacji należy wykonać Instalacje elektryczne
oświetlenia i siły oraz zasilanie kablowe pomp głębinowych. c) Inwestycja będzie polegać
także na budowie zbiornika wyrównawczego nadziemnego o pojemności 250 m3, w celu
zwiększenia wydajności stacji wodociągowej i dostosowanie jej do planowanego
zapotrzebowania na wodę oraz obowiązujących przepisów p.poż. Zbiornik powinien być
uzbrojony w instalację rurociągową z żeliwa sferoidalnego lub rur z polietylenu służących do
podłączenia ich z istniejącą stacją uzdatniania wody i pompownią znajdującą się w budynku
stacji wodociągowej. d) W ramach tej inwestycji należy tez wykonać nową studnię głębinową
wierconą SW3 Projektuje się: 1. wymianę rurociągów tłocznych wodociągowych ze studni:
SW 2 dn. 125 PE, zasilania energetycznego i sterującego studni. 2. szczelny zbiornik do
gromadzenia i neutralizacji ścieków z miejsca ustawienia chloratora i ścieków sanitarnych. 3.
przebudowę istniejących rurociągów na terenie ujęcia bądź ich wymianę 4. zagospodarowanie
polegające na budowie dróg dojazdowych oraz urządzenie terenów zielonych na terenie
hydroforni ww roboty należy wykonać we wsi Łoje, 19-504 Dubeninki, dz. Nr 239/22 obręb
geodezyjny Dubeninki d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompowniami w
miejscowości Żytkiejmy gm. Dubeninki powinna obejmować wykonanie częściowe sieci
kanalizacji na odcinku ul. Gen. Świerczewskiego i ul. Konopnickiej i przyległych posesji do
tych ulic. Ogólna długość sieci wynosi 0,79 km., w ramach budowy kanalizacji należy
wykonać 49 studzienek kanalizacyjnych systemowych WAVIN oraz 3 studzienki TEGRA.
Sieć kanalizacyjna powinna odprowadzać ścieki do gminnej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej w miejscowości Żytkiejmy. wymienione w literze d) roboty budowlane należy
wykonać w miejscowości Zytkiejmy Gm. Dubeninki dz, nr, 93/1, 114/1, 115, 116, 118/1, 109,
122/1, 122, 123, 124, 140/1, 205/2, 206/3, 206/4, 225/3, 225/2, 227/1, 224/1, 224/2. obręb
geodezyjny Żytkiejmy 4) Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja
projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 5) Roboty
muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami
obowiązującymi przy wykonywaniu robót, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi. 6) W dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących
przedmiotu zamówienia do ustalonych znaków towarowych i nazw producentów stosuje się
zapis: lub równoważny 7) Wykonanie przedmiotu umowy objęte jest współfinansowaniem w
ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 45.23.32.50-6, 45.31.00.00-3,
45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości
27.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
Spełnienie warunków zamawiający dokona na podstawie załączonych do
oferty dokumentów (aktualny odpis z właściwego rejestru), przy zastosowaniu
formuły: spełnia-nie spełnia
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych przedmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj: - udokumentują,
że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. W tym: - minimum
jedną robotę zakresie budowy, przebudowy, remontu Stacji uzdatniania wody
o wartości min 1 500 000 zł netto. - minimum jedną robotę w zakresie
budowy, przebudowy, remontu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami o wartości min 500 000 zł netto. Spełnienie warunków
zamawiający dokona na podstawie załączonych oświadczeń wymienionych w
części VII Siwz w pkt 1 lit a) przy zastosowaniu formuły: spełnia-nie spełnia
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności
osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (zgodnie z
obowiązującym prawem budowlanym) w tym do: - kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Spełnienie
warunków zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty
dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia-nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do umowy: 1.
wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek wykonawcy, jeżeli ze
względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do
przewidzenia (realizowanych odrębną umowa zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy),
niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych
podstawowych określonego w niniejszej umowie. 2. wydłużenia terminu zakończenia
realizacji umowy na pisemny wniosek wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność
zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w kosztorysie ofertowym
(popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez zamawiającego),
niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych
określonego w niniejszej umowie. 3. skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na
pisemny wniosek wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do
technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektórych
elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez
zamawiającego) możliwe będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych
określonego w niniejszej umowie. 4. wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na
skutek zaistnienia siły wyższej. 5. wzrostu wynagrodzenia wskutek zaistnienia okoliczności
wynikających z postanowień w § 5 ust. 1 umowy. O interpretacji zdarzenia siły wyższej i
ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie
decydował zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku
wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.dubeninki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Dubeninki, ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki, pok. nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 26.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dubeninki, ul. Mereckiego 27, 19-
504 Dubeninki, pok. nr 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Wykonanie przedmiotu umowy objęte jest
współfinansowaniem w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-10 15:04:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-10 19:44:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-09 16:08:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony