ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP DubeninkiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Dubeninki

Szczegóły informacji

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Dubeninki

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Współfinansowane

Nr UZP: 554179-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-07-07 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-07-07 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-06-24 przez Stanisław Kosiński

Treść:

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Dubeninki. 2. Wymagania dotyczące samochodu: 2.1. fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2020, model aktualnie wytwarzany przez producenta, 2.2. musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „ Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, 2.3. musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), 2.4. musi spełniać wymagania rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), 2.5. musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.) 2.6. musi spełniać wymagania norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych), 2.7. Samochód musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). 2.8. Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). 2.9. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert 2.10. musi spełniać wymagania - minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin, 3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. 4. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia. 6. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 7. Wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania (jeżeli dotyczy). 8. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń 9. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Minimalny okres gwarancji jakiego wymaga Zamawiający wynosi 24 miesięcy na nadwozie i podwozie samochodu. 9.1. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. 9.2. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji. 10. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. 11. Warunki dotyczące dostawy i serwisu pojazdu: 11.1. .Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie wykonawcy. 11.2. Wykonawca zapewnia serwis w najbliższym punkcie serwisowym od miejsca stacjonowania pojazdu. 11.3. Samochód powinien wskazywać taki stan paliwa w baku, aby kontrolka rezerwy nie świeciła się. 11.4. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu nie mniej niż 5 dni przed odbiorem pojazdu komplet dokumentów koniecznych do zarejestrowania samochodu np. wyciąg ze świadectwa homologacji, kartę pojazdu, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin itp., a także instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim i książkę serwisową.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-24 14:26:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-24 14:41:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-06 12:19:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony