ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dowody OsobisteDrukuj informacjęSprawa: Dowody Osobiste

Szczegóły informacji

Dowody Osobiste

Wydział: Ewidencja Ludności

Ogłoszono dnia: 2009-10-16 08:16:18

Termin załatwienia

1 miesiąc

Osoba kontaktowa

Agnieszka Lisiewska

Miejsce załatwienia

 
Urząd Gminy w Dubeninkach, Ewidencja Ludności, pokój Nr 2, 87 615 81 34

Telefon kontaktowy

87 615 81 34

Adres e-mail

a.lisiewska@dubeninki.pl

Sposób załatwienia

 
Dowód osobisty jest dokumentem:
1/ stwierdzającym tożsamość osoby;
2/ poświadczającym obywatelstwo polskie;
3/ uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Wymiana dowodu osobistego
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w następujących przypadkach i odpowiednich dla nich terminach:
1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym – w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, a w przypadku obywateli przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące.
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie,
3. upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności tego dokumentu.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
3. z dniem zgonu jego posiadacza;
4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
5. po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu wniosku o jego wymianę, a w przypadku osób przebywających za granicą – po upływie 4 miesięcy.

Utrata lub odnalezienie dowodu osobistego.
1.Osoba,która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.
2.Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.
4.Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może zawiadomić organ gminy o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
5.W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
6.Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

Miejsce odbioru

Ewidencja Ludności

Wymagane Dokumenty

 
1.Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
1) osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
2) osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
4) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
W razie niemożności złożenia wniosku w wymienionym trybie należy zawiadomić o tym organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby .

Do wniosku załącza się:
1. dwie aktualne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego lub dokument uzasadniający zwolnienie z opłaty;
3. odpis skrócony aktu urodzenia, - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa ( dokument ten nie jest wymagany, jeżeli został sporządzony w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego);
4. odpis skrócony aktu małżeństwa ( dokument ten nie jest wymagany, jeżeli został sporządzony w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego);
5. na żądanie organu – dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.
Aktów stanu cywilnego nie dołącza się do wniosków, w przypadku gdy były złożone z wnioskiem o wydanie poprzedniego dowodu osobistego i dane zawarte w tych aktach nie uległy zmianie.

Czas realizacji

Do 1 miesiąca

Opłaty

 
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy

 
Brak.

Uwagi

Załącznik, wniosek o wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna

 
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn.zm.).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 Nr 47, poz. 384).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 r. Nr 105 poz. 1110 z póź.zm)

Przepisy karne.
Kto:
1/ uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2/ zatrzymuje cudzy dowód osobisty,
3/nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
Podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.
Inne informacje:
Dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:
1) dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
2) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
3) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
4) dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
5)dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
1) od ukończenia 18 roku życia,
2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Ponadto dowód osobisty ma prawo otrzymać osoba, która ukończyła 13 rok życia.
Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Lisiewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-14 08:44:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urząd Gminy Dubeninki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-16 08:16:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-12 12:56:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony