Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Dubeninki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 556575-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-08-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-08-16 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Dubeninki ul. Mereckiego 27 19-504 Dubeninki

Ogłoszono dnia: 2017-07-24 przez Stanisław Kosiński

Treść:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej Qśr=14m3/d i 140RLM z siecią
kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do odbiornika - rowu melioracyjnego, z zewnętrzną zalicznikową instalacją ENN. Projektowana oczyszczalnia obsługiwać będzie istniejący ciąg kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej (w sąsiedztwie inwestycji) w miejscowości Degucie gmina Dubeninki. Charakterystyka projektowanego rozwiązania. Długość sieci
kanalizacji sanitarnej - odprowadzającej ścieki oczyszczone do odbiornika - PVC  200mm, L1-88,8 m Obecnie ścieki z istniejącego ciągu kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do istniejącego zbiornika na ścieki. Na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej za istniejącą studnią Si o rzędnych 232.20/231.02 należy wybudować biologiczną oczyszczalnię ścieków. Odcinek istniejącej sieci kolidujący z projektowaną oczyszczalnią w kierunku istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki zlikwidować. Istniejący zbiornik na ścieki do likwidacji poprzez demontaż elementów betonowych i zasypanie objętości zbiornika z wcześniejszym wywozem nieczystości płynnych. Do oczyszczania ścieków bytowych zaprojektowano biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości średniej dobowej 14 m3/d i 140RLM. Ciąg technologiczny składa się z następujących urządzeń: osadnika wstępnego-komora 1, osadnika wstępnego-komora 2, bioreaktora-komora 1, bioreaktora-komora 2, osadnika wtórnego, studni instalacyjnej, sieci kanałów DN 200 i studzienek rewizyjnych oraz odbiornika ścieków oczyszczonych - rowu melioracyjnego. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej, lokalizację biologicznej oczyszczalni ścieków i wylotu do odbiornika przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Załączniki