ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIII/276/23Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/276/23

Szczegóły informacji

XXXIII/276/23

Rodzaj: Uchwała

Status: częściowo uchylona

Sesja: XXXIII/23

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-06-29

Data wejścia w życie: 2023-06-29

Tytuł aktu:

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie:

art. 234-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022  poz. 1634 ze zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi sporządza Wójt Gminy Dubeninki, uwzględniając zasady określone w ustawie o finansach publicznych i postanowieniach niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać:
1)    planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
2)     planowane wydatki bieżące według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem:
 a) wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 b) pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych,
 c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 d) dotacji,
e) obsługę długu;
3)    planowane wydatki majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
4)     wyodrębnione z wydatków o których mowa w pkt. 2 i 3:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 b) wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
5)     wyodrębnione z dochodów i wydatków o których mowa w pkt. 1-3 dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw;
6)    wykaz rezerw ujętych planie wydatków budżetowych;
7)     kwotę planowanego deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej;
8)     kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu;
9)     limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych związanych z pokryciem występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki;
10)    dotacje podmiotowe i celowe przekazywane z budżetu Gminy Dubeninki na podstawie odrębnych przepisów;
11)    upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w ramach limitów, o których mowa w pkt. 8;
2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
1) upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych,
2) upoważnienie dla Wójta do lokowania wolnych środków w wybranych przez siebie bankach,
3) inne upoważnienia i postanowienia dotyczące wykonania budżetu.
3. W projekcie uchwały budżetowej tworzy się rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Mogą być również tworzone inne rezerwy celowe.
4. Do projektu uchwały budżetowej Wójt dołącza uzasadnienie, które obejmuje w szczególności:
1) omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2) omówienie poszczególnych rodzajów wydatków,
3) uzasadnienie kwot przewidywanych przychodów i rozchodów.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi określonymi w § 2. Wójt przedkłada Radzie Gminy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Wójta projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi określonymi w§ 2.
2. Komisja Stała Rady, odbywa  posiedzenie, na którym Wójt przedstawia projekt uchwały budżetowej i następnie opracowuje wnioski nt. projektu uchwały budżetowej. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, Komisja ma obowiązek wskazania źródła jego finansowania.  
3.  Komisja Stała, w terminie do 3 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy  wypracowuje  opinię  o projekcie uchwały budżetowej,.
4 . Przewodniczący komisji właściwej w sprawach budżetu przedkłada wypracowaną opinię Przewodniczącemu Rady i Wójtowi w terminie do 10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała  Nr XXV/145/10 Rady Gminy Dubeninki  z dnia 08 listopada 2010 r.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 7. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO
Stwierdza się nieważność § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 09:19:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Furtan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 09:21:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Furtan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10 13:24:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony