ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: X/72/15Drukuj informacjęAkt prawny: X/72/15

Szczegóły informacji

X/72/15

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: X/2015

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2016-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2015-12-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2016 nr pozycja 138, opublikowano dnia: 2016-01-08

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2016 r.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235,art.236, art. 237, art. 242 ,art. 243, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 9.242.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
z tego: dochody bieżące w wysokości  - 9.192.885,00 zł,
             dochody majątkowe w wysokości - 50.000,00 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 8.852.956,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 8.627.076,27 zł,
             wydatki majątkowe w wysokości – 225.880,00 zł.
  1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości – 225.880,00 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 1.124.089,00 zł- stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 389.928,73 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.
 
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 429.537,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1. ogólną w wysokości - 40.000,00 zł
  2. celową w wysokości – 20.000,00 zł -  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
 
§ 6. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane  w wysokości 10.000,- zł
 
§ 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 389.928,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 40.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,- zł .
 
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 22.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii., zgodnie z załącznikiem nr 8 .
 
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
      
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :
 
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :
- polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,
- inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach  działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
  2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy tj.:
- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,
- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach,
- Dyrektorowi Gimnazjum w Dubeninkach,
  3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000,00 zł.
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
 
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dubeninki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Gminy Dubeninki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Rudziewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-07 10:01:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-07 10:03:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-12 13:55:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony