ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 497/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Dubeninki
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 496/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń w remizach OSP
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 495/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 494/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej w czasie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 493/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 492/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 2023r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 491/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedawanego przez Gminę Dubeninki paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 490/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 489/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa zarządzanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, a przechowywanego w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie 488/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji